Uthyrningsvillkor

1. Allmänna avtalsvillkor:


Avtalsparter

De här avtalsvillkoren gäller mellan BadaBaljan Ab (Uthyrare) och hyrestagaren (Hyrestagare).

Uthyrningsobjekt och försäkringar

Vedeldad badtunna med trailer. Badtunnan har både trafikförsäkring och hel-kasko försäkring.

Ersättningen

Ersättningen betalas på samma gång som man bokar badtunnan via nätbutiken. Hyrestagare får inte hyra badtunnan till en tredje parti.

Uthyrningstid

Badtunnan avhämtas och återlämnas den tid som man har bokat på hemsidan. Om badtunnan återlämnas senare, är hyrestagaren skyldig att betala ett fullt hyrespris för varje senkommen dag. För förseningen debiteras dessutom förlusterna som har förorsakats till uthyraren och den nästa hyrestagaren.

I detta avtalsvillkor betyder ”uthyrningstid” den tiden som badtunnan är i besittning av hyrestagaren.

2.  Användningsvillkor av badtunnan


Hyrestagaren binder sig att åtlyda följande användningsvillkor:

Ställ trailern på en stadig och plan plats. Stödbenen måste vara nedvevade och låsta. Framhjulet är endast till för att flytta trailern och skall lyftas upp före man fyller badtunnan. Trailern får inte heller inte flyttas med vatten i.

OBS! Fyll badtunnan med vatten ovanför det vita strecket/ca 15cm ovanför den andra slangen (högre) före ni tänder på kaminen! 

Före tunnan töms på vatten, se till att det inte glöder eller brinner i kaminen. Efter badet måste tunnan vara helt tömd på vatten innan stödbenen lyfts upp. Kom även ihåg att tömma kaminen på vatten (vrid 3 varv till vänster och ta ut kaminproppen).

Hyrestagarens självrisk är 600€ om kaminen går sönder pga felanvänding. Under vintern är det viktigt att hålla vattnet varmt ständigt, om det står över natten, måste man elda igen på morgonen. Om kaminen inte töms på vintern så kan den frysa och gå sönder. 

Till natten skall trailern låsas med låset som kommer med. Minderåriga måste använda badtunnan under bevakning av sina föräldrar.

3.  Ansvaret av hyrestagaren

Självrisk av hyrestagaren och återlämningen av badtunnan

Badtunnan bör vid återlämningstillfället vara i samma skick som vid avhämtningen. Om badtunnan skadas eller förstörs under uthyrningstiden förpliktar sig hyrestagaren att gottgöra den totala förlusten som denne har orsakat.

Anmälningsplikten av förlusten

Före uthyrningen granskas badtunnan och möjliga fel respektive brister skrivs in i avtalet. De fel och brister som upptäcks vid återlämningstillfället, betraktas som orsakat av hyrestagaren, om de inte varit inskrivna i avtalet under överlåtelsetillfället.

Hyrestagaren är skyldig att granska badtunnan innan återlämningen. Hyrestagaren är också skyldig att anmäla påträffade fel och skador till uthyraren. Om hyrestagaren nonchalerar sin anmälningsplikt, är han skyldig att betala 100 euro böter till uthyraren. Hyrestagaren förbinder sig att kontakta uthyraren genast om ett brott eller olycksfall påträffas under uthyrningen av badtunnan.

Avbeställningen om bokningen

Man kan annullera bokningen per telefon. Gör man avbokningen 1 vecka innan hyrestilllfället är hyrestagaren skyldig att betala en annulleringsavgift på 25 euro. Gör man avbokningen senare än 3 dagar före bokningen, är annulleringsavgiften 50 euro. Om man avbokar men på samma gång bokar in en ny bokning tillkommer ingen annulleringsavgift.

Genom att underteckna avtalet, binder sig hyrestagaren till att personligen ansvara för badning och hantering av badtunnan. BadaBaljan Ab ansvarar således inte för möjliga skador som hyrestagaren får genom att använda badtunnan.

4.  Underteckningar

Genom att underteckna detta avtal bekräftar hyrestagaren att han har läst och förstått sina skyldigheter och accepterar härmed avtalsvillkoren. Hyrestagaren anser sig fått tillräckliga anvisningar för en trygg användning av badtunnan.